CẦU NGUYỆN CỦA VERONICA PHONG CÙI (mới)

MỜI QUÝ VỊ NGHE  ĐỌAN NGẮN

 

“LỜI CẦU NGUỴÊN CỦA CHỊ VERONICA, PHONG CÙI”

LOI CAU NGUYEN CUAVERONICA