Tỉnh Tâm Giáo Triều Roma

 

ĐHY FX NGUYỄN VĂN THUẬN 

GIẢNG TỈNH TÂM CHO GIÁO TRIỀU ROMA

TẬP 1/6

 

 

TẬP 2/6

 

TẬP 3/6

 

TẬP 4/6

 

TẬP 5/6

 

TẬP 6/6