Lm Piô Ngô Phúc Hậu

 

BÀI GIẢNG 1 :  CÓ THIÊN CHÚA

 

 

BÀI GIẢNG 2

GIÁO LÝ DỰ TÒNG

 

BÀI GIẢNG 3 – THIÊN CHÚA SÁNG TẠO CON NGƯỜI

GIÁO LÝ DỰ TÒNG

 

 

BÀI GIẢNG 4:  SỨ THẦN TRUYỀN TIN

GIÁO LÝ DỰ TÒNG

 

 

BÀI GIẢNG 5

GIÁO LÝ DỰ TÒNG