24 GIỜ KHỔ NẠN CHÚA GIÊSU

24 GIỜ KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊ-SU (9 PHẦN)

LUISA PICCARETTA

(MẠC KHẢI TƯ ĐƯỢC GIÁO HỘI CHUẨN NHẬN) 

PHẦN 1

 

PHẦN 2

 

PHẦN 3

 

 

PHẦN 4

 

PHẦN 5

 

BẤM SỐ TRANG 2  ĐỂ NGHE PHẦN 6 ĐẾN 9