TÁC GIẢ

50405591HdsImd_ph

 

              Thánh-Vịnh 119
            Ca ngợi lề-luật

[1] Phúc thay ai sống trọn lành,
Biết noi theo luật công-minh Chúa Trời!
[2] Ai tuân-hành thánh-ý Người,
Hết lòng tìm kiếm Chúa Trời, phúc thay!
[3] Theo đường lối Chúa thẳng ngay,
Họ không làm ác cho ai bao giờ.
[4] Vâng lạy Chúa, Ngài đã ra huấn-dụ:
Truyền chúng con tuân giữ vẹn-toàn.
[5] Ước mong sao con luôn vững bước,
Con luôn theo thánh-chỉ bắt buộc của Ngài.
[6] Để con không phải hổ ngươi
Khi nhìn lại lệnh của Người đã ban.
[7] Con dâng lời tạ ơn hết dạ,
Vì Ngài phán quyết thật quả công-minh.
[8] Thánh-chỉ Ngài, con xin tuân giữ,
Con xin Ngài đừng nỡ bỏ con!