CẦU NGUYỆN VỚI MẸ TERESA

 

CÙNG MẸ ĐỒNG HÀNH chọn lọc những lời cầu nguyện tuyệt vời của chính 

Chân Phước Mẹ Teresa Calcutta.  Xin Mẹ Teresa cũng cầu cho những độc giả thân mến.