Cầu Cho Đức Giáo Hoàng

CẦU CHO ĐỨC THÁNH CHA
(Mẹ Têrêsa Calcutta)

Chúng ta hãy cầu xin cho Đức Giáo Hoàng,
Xin Chúa che chở và ban cho ngài sống lâu, chúc phúc cho ngài dưới đất này và đừng giao ngài cho thế lực quân thù.

Chúng con cầu xin Thiên Chúa Hằng Sống và Quyền Năng,
hãy thương đến Tôi Tớ của Chúa, vị Giáo Chủ của chúng con.
Xin hướng dẫn ngài theo lòng từ bi của Chúa trên con đường cứu rỗi muôn đời.

Xin vì ơn nghĩa Chúa, ngài chỉ mong muốn những gì đẹp thánh ý Chúa,
và xin hãy phụ giúp ngài thực hiện công trình đó cho hết lòng hết sức, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen