Một Đời Sống Thánh Thiện (Mẹ Teresa Calcutta)

MỘT ĐỜI SỐNG THÁNH THIỆN

(Mẹ Teresa Calcutta)

 

Đạo không phải là một chủ thuyết, để dựa vào đó mà chỉ trích chống đối nhau, hay bảo vệ lập trường riêng tư của mình.

Đạo là sống theo Phúc Âm Chúa Giesu cách trọn vẹn.

 Thế gian này có người không phân biệt phải trái, phi lý vụ lợi: không can gì, cứ yêu thương họ.

Nếu bạn làm tốt, họ bảo rằng bạn nhằm mục đích ích kỷ:  không can gì, cứ làm điều tốt.

Bạn thực hiện chương trình, bạn sẽ gặp nhiều người bạn giả dối và kẻ thù đích thực:  không can gì, cứ thực hiện.

Sự thanh liêm và trung thực làm cho bạn dễ bị tấn công:  không can gì, cứ thành thực và thanh liêm.

Công nghiệp bạn xây dựng nhiều năm sẽ bị phá tan trong một ngày:không can gì, cứ xây dựng.

Người được bạn giúp đỡ sẽ phản bội bạn:  không can gì, cứ tiếp tục giúp đỡ.

Bạn đem những gì đẹp nhất của đời bạn cho thiên hạ, họ sẽ đưa chân đá đuổi bạn: không can gì, hãy cho mọi người những gì tốt nhất

Hai ngàn năm trước đây, Chúa Giesu đã làm như vậy!