THÁNH ALPHONSÔ LIGUORI

<<Chớ gì, trong giờ lâm tử, lời sau cùng phát ra bởi miệng con, cũng là lời:  Lạy Chúa con, con kính mến Chúa, con kính mến Chúa>>

(St-Alphonse de Liguori)

ST ALPHONSE DELIGUORI