Kính Mừng Maria

KÍNH MỪNG MARIA ĐẦY ƠN PHÚC

(St-Alphonse de Liguori)

Lạy Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm chí thánh, Mẹ là thụ tạo hết sức khiêm nhu và hết sức cao trọng trước mặt Chúa, Mẹ đã tự nhìn nhận Mẹ rất nhỏ bé, nhưng Chúa lại nhình nhận Mẹ là Mẹ rất cao sang, đến nỗi tôn vinh Mẹ làm Mẹ Người, và làm Nữ Vương trời đất.  Con cảm tạ Chúa vì đã cao tôn Mẹ dường ấy, con vui mừng cùng Mẹ, vì Mẹ được họp nhất với Thiên Chúa chí cao, không thụ tạo nào có thể hợp nhất cùng Chúa hơn được nữa.  Nhưng thấy Mẹ trọn lành thánh thiện nhường ấy mà vẫn tự khiêm hạ, thì con sẽ bẽ bàng không dám đến trước mặt Mẹ, vì con kiêu căng đầy bao tội lỗi.  Nhưng dầu con khốn nạn mọi đàng, con cũng cả dám dâng lên Mẹ lời thiên thần chào Mẹ.

Kính Mừng Maria đầy ơn phúc.  Mẹ tràn đầy ơn phúc, xin cho con được thông phần phúc đức cùng Mẹ.

Chúa ở cùng MẹChúa đã luôn luôn ở cùng Mẹ ngay từ khi Mẹ được phôi dựng, nhưng tù khi xuống làm Con Mẹ, lại càng keo sơn gắn bó cùng Mẹ hơn.

Mẹ có phúc lạ hơn mọi người nữÔi! Mẹ là người nữ phúc đức trong giới nữ lưu, xin Mẹ cũng cầu cùng Chúa chúc phúc chúng con.

Và Giê-su, quả của lòng Mẹ cũng đầy phúcLạy Mẹ là cây phúc lộc, đã sinh cho thế giới một quả tuyệt cao, tuyết thánh!

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời.  Ôi Maria, con nhìn nhận Mẹ là Mẹ thật Thiên Chúa, và để chứng thực chân lý này, con sẵn sáng hy sinh một nghìn lần mạng sống con.

Xin Mẹ cầu cho chúng con là những tội nhân khốn nạn.  Nếu Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, thì cũng là Mẹ cứu độ chúng con, Mẹ của chúng con, những tôi nhân  khốn nạn, vì Thiên Chúa đã làm người để cứu vớt các tội nhân; và Chúa đã chọn Mẹ làm Mẹ Người, để lời Mẹ nguyện cầu có quyền năng cứu độ bất cứ tội nhân nào.  Vậy, lạy Mẹ Maria, xin cầu cho chúng con.

Khi nay và trong giờ lâm tửXin cầu cho chúng con luôn luôn:  xin cầu cho chúng con khi nay, lúc mà chúng con chơi vơi giữa biết bao cám dỗ, bao nguy hiểm liều mất Chúa trong đời chúng con.  Nhưng nhất là xin cầu cho chúng con trong phút lâm chung, khi chúng con hòng tự biệt thế trần và ra trước tòa Chúa, để nhờ công nghiệp Chúa Giê-su và nhờ sự can thiệp của Mẹ, chúng con được ơn độ, một ngày kia, không lo gì phải hư mất nữa, chúng con có thể đến kính chào Mẹ, ngợi khen Mẹ, Mẹ và Con Mẹ, trên thiên đàng đời đời.  Amen