Lòng Yêu Mến Đức Kitô (T. Alphonso de Liguori)

 

LÒNG YÊU MẾN ĐỨC KITÔ

 

Trích tác phẩm của thánh An-phong về cách tỏ lòng yêu mến Đức Kitô

      Tất cả sự trọn lành thánh thiện của linh hồn hệ tại lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa chúng ta, là sự thiện tuyệt đối và là Đấng cứu chuộc chúng ta.  Đức ái liên kết và bảo toàn tất cả mọi nhân đức làm cho con người nên trọn lành.

     Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không đáng cho chúng ta hết lòng yêu mến sao?  Từ muôn thuở Người đã yêu thương chúng ta.  Người như muốn nói với chúng ta:  “Hỡi con người, hãy suy xét:  chính Ta đã yêu con trước.  Lúc con chưa mở mắt chào đời, và cả khi đất trời chưa có, Ta đã yêu con rồi.  Ta hiện hữu là Ta yêu con?”

     Thiên Chúa thừa biết là ân huệ thu hút con người, nên Thiên Chúa đã muốn ban nhiều đặc ân để thúc bách họ yêu mến Người:  “Con người dễ sa vào lưới nào, thì Ta muốn dùng lưới ấy mà chinh phục họ:   lưới dò tình yêu”.  Mọi tặng ân Thiên Chúa ban cho con người đề nhằm mục đích đó.  Thiên Chúa ban cho họ linh hồn có trí nhớ trí hiểu và lòng muốn để nên hình ảnh của Người, ban cho họ thân xác có giác quan.  Thiên Chúa cũng đã tạo dựng trời đất với bao nhiêu sự vật.  Người đã làm nên tất cả vì yêu thương con người, để mọi tạo vật đó phục vụ con người, còn con người thì yêu mến Thiên Chúa vì bao nhiêu ân huệ Chúa ban.

     Không những Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta các thụ tạo tốt đẹp kia, mà Người còn đi xa hơn nữa:  để lôi kéo chúng ta yêu mến Người, Người đã ban trót cả mình Người cho chúng ta.

     Chúa Cha Hằng Hữu đã yêu thương chúng ta đến nỗi tặng ban chính Con Một Người . Khi thấy tất cả chúng ta mà phải chết và bị mất hết ân sủng vì tội lỗi, thì Người làm gì?  Người đã thương chúng ta vô cùng, hay nói đúng hơn nữa, theo kiểu nói của thánh Phaolô, Người đã thương chúng ta quá đổi, nên đã sai Con yêu dấu đến đền tội cho chúng ta, phục hồi cho chúng ta sự sống đã mất đi vì tội lỗi.

     Người đã ban Con của Người cho chúng ta.  Để tha tội cho chúng ta, Người đã không tha chết cho Con của Người.  Đồng  thời, Người cũng rộng ban mọi sự tốt lành như: ân sủng, tình yêu và thiên đàng.  Bởi chưng, tất cả những ân huệ đó chắc chắn đều không quý bằng chính Con của Người.

     Thánh Phaolô viết:  Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta.  Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?