Category Archives: LỜI CHÚA MỖI NGÀY

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 16 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 16 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Exo 20:1-17; Mt 13:18-23. 1/ Bài đọc I: 1 Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: 2 “Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 16 TN, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Năm Tuần 16 TN, Năm lẻ Bài đọc: Exo 19:1-2, 9-11, 16-20; Mt 13:10-17. 1/ Bài đọc I: 1 Tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Ai-cập, chính ngày đó con cái Ít-ra-en … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 16 TN1,

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 16 TN1, Năm lẻ. St. Mary Magdala Bài đọc: Exo 16:1-5, 9-15; Jn 20:1, 11-18. 1/ Bài đọc I: 1 Họ nhổ trại rời Ê-lim lên đường, và toàn thể cộng đồng con … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thánh Giacôbê Tông Đồ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thánh Giacôbê Tông Đồ Bài đọc: II Cor 4:7-15; Mt 20:20-28. 1/ Bài đọc I: 7 Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 16 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 16 TN1, Năm lẻ Bài đọc: Exo 14:5-18; Mt 10:38-42. 1/ Bài đọc I: 5 Có tin báo cho vua Ai-cập là dân đã chạy trốn rồi. Pha-ra-ô và bề tôi liền thay … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 16 Thường Niên, Năm A Bài đọc: Wis 12:13, 16-19; Rom 8:26-27; Mt 13:24-43 (hay 24-30) 1/ Bài đọc I: 13 Vì Chúa chăm sóc mọi loài. Ngoài Ngài ra, chẳng còn thần nào … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 15 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Bảy Tuần 15 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Exo 12:37-42; Mt 12:14-21. 1/ Bài đọc I: 37 Con cái Ít-ra-en nhổ trại rời Ram-xết đi Xúc-cốt, có khoảng sáu trăm ngàn bộ hành, chỉ … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 15 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 15 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Exo 11:10-12:14; Mt 12:1-8. 1/ Bài đọc I: 10 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron làm mọi phép lạ đó trước mặt Pha-ra-ô; nhưng ĐỨC CHÚA làm … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 15 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 15 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Exo 3:11-20; Mt 11:28-30. 1/ Bài đọc I: 11 Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: “Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 15 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Tư Tuần 15 TN1, Năm lẻ Bài đọc: Exo 3:1-6, 9-12; Mt 11:25-27. 1/ Bài đọc I: 1 Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 15 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Ba Tuần 15 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Exo 2:1-15; Mt 11:20-24. 1/ Bài đọc I: 1 Có một người thuộc dòng họ Lê-vi đi lấy một người con gái cũng thuộc họ Lê-vi. … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 15 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Hai Tuần 15 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Exo 1:1-14, 22; Mt 10:34-11:1. 1/ Bài đọc I: 1 Sau đây là tên những con cái Ít-ra-en đã đến Ai-cập với ông Gia-cóp, mỗi người … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 15 Thường Niên, Năm A   Bài đọc: Isa 55:10-11; Rom 8:18-23; Mt 13:1-23 1/ Bài đọc I: 10 Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 14 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 14 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Gen 49:29-33, 50:15-24; Mt 10:24-33. 1/ Bài đọc I: 29 Ông truyền cho họ rằng: “Cha sắp được về sum họp với gia tiên. Hãy chôn … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 14 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Sáu Tuần 14 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Gen 46:1-7, 28-30; Mt 10:16-23. 1/ Bài đọc I: 1 Ông Ít-ra-en lên đường, đem theo tất cả những gì ông có. Ông đến Bơ-e Se-va … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 14 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 14 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Gen 44:18-21, 23-29, 45:1-5; Mt 10:7-15. 1/ Bài đọc I: 18 Bấy giờ, ông Giu-đa lại gần ông và nói: “Thưa ngài, xin xá lỗi. Xin … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 14 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 14 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Gen 41:55-57, 42:5-7, 17-24; Mt 10:1-7. 1/ Bài đọc I: 55 Rồi toàn xứ Ai-cập bị đói và dân chúng kêu lên Pharao xin bánh ăn. … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 14 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 14 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Gen 32:23-33; Mt 9:32-38. 1/ Bài đọc I: 23 Đêm đó, ông Gia-cóp dậy, đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và mười một … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Hai Tuần 14 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 14 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Gen 28:10-22; Mt 9:18-26. 1/ Bài đọc I: 10 Gia-cóp ra khỏi Bơ-e Se-va và đi về Kha-ran. 11 Cậu đến một nơi kia và nghỉ … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 14 Thường Niên, Năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật XIV Thường Niên, Năm A   Bài đọc: Zec 9:9-10; Rom 8:9, 11-13; Mt 11:25-30. 1/ Bài đọc I: 9 Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 13 TN1, Năm lẻ

  LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Bảy Tuần 13 TN1, Năm lẻ Bài đọc: Gen 27:1-5, 15-29; Mt 9:14-17. 1/ Bài đọc I: 1 Ông I-xa-ác đã già, mắt ông loà không trông thấy nữa. Ông bèn gọi Ê-xau, con … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Sáu Tuần 13 TN1, Năm Lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Sáu Tuần 13 TN1, Năm Lẻ   Bài đọc: Gen 23:1-4, 19, 24:1-8, 62-67; Mt 9:9-13. 1/ Bài đọc I: 1 Bà Xa-ra sống được một trăm hai mươi bảy tuổi: đó là những năm bà … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 13 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 13 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Gen 22:1-19; Mt 9:1-8. 1/ Bài đọc I: 1 Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: “Áp-ra-ham!” Ông thưa: “Dạ, … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 13 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 13 TN1, Năm lẻ     Bài đọc: Gen 21:5, 8-20; Mt 8:28-34. 1/ Bài đọc I:5 Ông Áp-ra-ham được một trăm tuổi khi sinh được người con là I-xa-ác.8 Đứa trẻ lớn lên và … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Thứ Ba Tuần 13 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 13 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Gen 19:15-19; Mt 8:23-27. 1/ Bài đọc I: 15 Khi hừng đông ló rạng, các sứ thần giục ông Lót rằng: “Đứng lên! Đưa vợ và … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY – Kinh Thánh Thomas Tông Đồ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Kinh Thánh Thomas Tông Đồ   Bài đọc: Eph 2:19-22; Jn 20:24-29. 1/ Bài đọc I: 19 Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 13 Thường Niên, Năm A Bài đọc: 2 Kgs 4:8-11, 14-16a; Rom 6:3-4, 8-11; Mt 10:37-42. 1/ Bài đọc I:8 Một hôm, ông Ê-li-sa đi qua Su-nêm. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 12 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Bảy Tuần 12 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Gen 18:1-15; Mt 8:5-17. 1/ Bài đọc I: 1 ĐỨC CHÚA hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Bài đọc: Acts 12:1-11; 2 Tim 4:6-8, 17-18; Mt 16:13-19. 1/ Bài đọc I: 1 Thời kỳ ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong Hội Thánh. 2 … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 12 TN1, Năm Lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 12 TN1, Năm Lẻ Bài đọc: Gen 15:1-12, 17-18; Mt 7:15-20. 1/ Bài đọc I: 1 Sau các việc đó, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng: … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 12 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Ba Tuần 12 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: Gen 13:5-18; Mt 7:6, 12-14. 1/ Bài đọc I: 5 Ông Lót, người cùng đi với ông Áp-ram, cũng có chiên bò và những chiếc lều. … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 12 TN, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Hai Tuần 12 TN, Năm lẻ   Bài đọc: Gen 12:1-9; Mt 7:1-5. 1/ Bài đọc I: 1 ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Chúa Nhật 12 Thường Niên, Năm A Bài đọc:Jer 20:10-13; Rom 5:12-15; Mt 10:26-33. 1/ Bài đọc I:10 Con nghe biết bao người vu cáo: “Kìa, lão “Tứ phía kinh hoàng! hãy tố cáo, hãy tố cáo … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả     Bài đọc: Isa 49:1-6, Acts 13:22-26; Lk 1:57-66, 80. 1/ Bài đọc I: 1 Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Năm A Bài đọc: Deut 7:6-11; 1 Jn 4:7-16; Mt 11:25-30. 1/ Bài đọc I: 6 Thật vậy, anh em là một dân thánh hiến cho ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 11 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Năm Tuần 11 TN1, Năm lẻ Bài đọc: 2 Cor 11:1-11; Mt 6:7-15. 1/ Bài đọc I: 1 Phải chi anh em chịu đựng được một chút điên rồ của tôi! Mà hẳn anh em … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Tư Tuần 11 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Tư Tuần 11 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: 2 Cor 9:6-11; Mt 6:1-6, 16-18. 1/ Bài đọc I: 6 Tôi xin nói điều này: gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Ba Tuần 11 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Ba Tuần 11 TN1, Năm lẻ   Bài đọc: 2 Cor 8:1-9; Mt 5:43-48. 1/ Bài đọc I: 1 Thưa anh em, chúng tôi xin báo cho anh em biết ân huệ Thiên Chúa đã … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Thứ Hai Tuần 11 TN1, Năm lẻ

LỜI CHÚA MỖI NGÀY  Thứ Hai Tuần 11 TN1, Năm lẻ Bài đọc: 2 Cor 6:1-10; Mt 5:38-42. 1/ Bài đọc I: 1 Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm A

LỜI CHÚA MỖI NGÀY Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Năm A Bài đọc: Deut 8:2-3, 14b-16a; 1 Cor 10:16-17; Jn 6:51-59. 1/ Bài đọc I: 2 Anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa … Continue reading

Posted in LỜI CHÚA MỖI NGÀY | Leave a comment