Category Archives: SUY NIỆM LỜI CHÚA TN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 2TN- B

SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ BẢY TUẦN 2TN- B   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3: 20-21) 20 Khi ấy, Chúa Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 2 TN – B

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 2 TN – B   Đến với Người, ở với Người (19.1.2018 – Thứ Sáu Tuần 2 Thường niên) Lời Chúa: Mc 3, 13-19 Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 2TN-B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN 2TN-B   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3:1-6) 1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay.2 Họ rình xem … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 2- B

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 2- B   Bài đọc:  I Sam 16:1-13;   Bài đọc I (năm chẵn): 1 Đức Chúa phán với ông Sa-mu-en: “Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

HÀNH TRÌNH ƠN GỌI – ĐTCM Ngô Quang Kiệt

CHÚA NHẬT TUẦN 2TN – B   HÀNH TRÌNH ƠN GỌI   ĐTCM Ngô Quang Kiệt   Các bài sách thánh hôm nay đều nói về ơn gọi. Ơn gọi của Samuel thật lạ lùng. Còn ơn gọi của Anrê … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN, ĐTGM NGÔ QUANG KIỆT | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 1 TN – B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  – THỨ BẢY TUẦN 1 TN – B Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 2: 13-17) 13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 1 TN – B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 1 TN – B Lm Anthony Đinh Minh Tiên   Bài đọc: I Sam 8:4-7, 10-22a; Mk 2:1-12. 1/ Bài đọc I (năm chẵn): 4 Toàn thể các kỳ mục tập hợp … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 1 TN -B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 1 TN -B Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 2: 1-12) 1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM THỨ NĂM TUẦN 1TN – Lm Anthony Đinh Minh Tiên

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN 1TN- NĂM B LM. Anthony Đinh Minh Tiên   Bài đọc: I Sam 4:1-11; Mk 1:40-45.   1/ Bài đọc I (năm chẵn): Trong những ngày ấy, 2 người Phi-li-tinh dàn quân … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN 1TN (Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.)

  SUY NIỆM LỜI CHÚA   THỨ BA TUẦN 1 TN – B YÊU THƯƠNG THẬT LÒNG (Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.) (Mc 6,34-44) “Cái mà giáo xứ cần nhất lúc này, đó là người ta nhận biết một Thiên Chúa … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI  TUẦN 1 THƯỜNG NIÊN – B CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA   Bài đọc: Isa 42:1-4, 6-7; Acts 10:34-38; A: Mt 3:13-17, (B: Mk 1:7-11, C: Lk 3:15-16, 21-22). 1/ Bài đọc I:  1 Đây là … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG B LỄ NHỚ THÁNH LUCIA, TRINH NỮ TỬ ĐẠO   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 11: 28-30) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Tất cả những ai đang … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN 2 MV

  SUY NIỆM TIN MỪNG – THỨ BA TUẦN 2 MV (12.12.2017)   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. [Mt 18,12-14] Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG -B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN 2 MÙA VỌNG -B     VÌ GHEN TỨC MÀ TRỞ THÀNH BẤT NHÂN! (Lc 5,17-26) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP Ghen ăn tức ở hay không ăn được thì … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG – B

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ TƯ TUẦN 1 MÙA VỌNG – B   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 15: 29-37) Đức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 34TN

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN 34TN   BIẾT TIÊN LIỆU ĐỂ TRÁNH ĐIỀU ĐÁNG TIẾC   Tin mừng Lc 21: 29-33 Trong những ngày cuối năm phụng vụ, Lời Chúa dẫn đưa chúng ta tới viễn cảnh cánh … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ NĂM 34TN

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ NĂM 34TN LỜI MỜI GỌI THEO CHÚA   Tin mừng Mt 4: 18-22 Theo tiếng Hy Lạp, Anrê có nghĩa là trượng phu và thanh nhã. Thánh Gioan Tẩy giả đã giới thiệu … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 34TN

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ TƯ TUẦN 34TN   Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 21: 12-19) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM TRONG TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN

   SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN THỨ HAI CẦN CÓ CÁI NHÌN CỦA CHÚA (Lc 21,l-4) Xem lại CN 32 TNB và thứ Bảy tuần 9 TN Sau khi Đức Giêsu thanh tẩy đền thờ bằng … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 34TN

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 34TN   Lời Chúa: Lc 21, 1-4 Khi ấy, Chúa Giêsu nhìn lên, thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà goá … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 33 TN

SUY NIỆM LỜI CHÚA -THỨ BẢY TUẦN 33 TN (25.11.2017) Tin Mừng theo Thánh Luca : Lc 20, 27-40 27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ NĂM TUẦN 33 TN-A

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN A NGÀY 23/11/2017   Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 19: 41-44) Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần Giêrusalem, trông thấy thành thì Người khóc thương thành … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

NỮ TU GIỮA ĐỜI

  NỮ TU GIỮA ĐỜI (Lễ Đức Mẹ Dâng Mình, 21-11) MARIA – MẸ CHÚA TRỜI KHIÊM NHU, NHÂN HẬU, MỘT ĐỜI XIN VÂNG YÊU NGƯỜI, MẾN CHÚA HẾT LÒNG CẦU XIN ĐỨC MẸ DẪN ĐƯỜNG TIN YÊU Lễ Đức … Continue reading

Posted in MẸ MARIA, SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 33TN

XIN CHO TÔI NHÌN THẤY   Lời Chúa: Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

  SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP.   THỨ HAI ÁNH SÁNG ĐỨC TIN (Lc 18, 35-43)   Có một câu chuyện kể về hai người đàn bà điếc: buổi … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 32TN-A

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  – THỨ BẢY TUẦN 32TN-A   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. [Lc 18, 1-8] Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 32 TN-A

  SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN A Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 18, 1-8) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 32TN-A

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 32TN-A   DÂNG LỜI TẠ ƠN Lời Chúa: Lc 17, 11-19 Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHUA – THỨ BA TUẦN 32TN-A

  SUY NIỆM LỜI CHUA – THỨ BA TUẦN 32TN-A   ĐẾN ĐỂ PHỤC VỤ (Lc 17, 7-10) Qua những nguồn tin trên các trang mạng, chúng ta thấy: Đức Thánh Cha Phanxicô đang được cả thế giới tôn vinh … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 32TN-A

  SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 32TN-A   Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 17: 1-6) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào không xảy ra gương xấu, … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 32TN-A

  SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 32TN-A   TU SĨ: JOS. VINC. NGỌC BIỂN, SSP   THỨ HAI SỐNG CHỨNG NHÂN HƠN THẦY DẠY (Lc 17, l-6) Xem thêm CN 26 TN B và thứ Năm tuần 7 TN … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẤN 31TN – A

  SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ BẢY TUẦN 31TN – A   Phúc Âm: Lc 16, 9-15 “Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con”. Tin … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA -THỨ SÁU TUẦN 31TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA  THỨ SÁU TUẦN 31TN-A  LỄ NHỚ THÁNH LÊÔ CẢ – GIÁO HOÀNG     Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 16: 1-8) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

TRỞ NÊN ĐỀN THỜ SỐNG ĐỘNG

LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN ĐỀN THỜ LATÊRANÔ TRỞ NÊN ĐỀN THỜ SỐNG ĐỘNG CHO THIÊN CHÚA NGỰ (Ed 47, 1-2. 8-9. 12; 1 Cr 3, 9-11. 16-17; Ga 2, 13-22) Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP Hôm nay, … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 31TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ TƯ TUẦN 31TN-A Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 25-33) Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 31TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BA TUẦN 31TN-A [Lc 14: 15-24] THA THIẾT VỚI BÀN TIỆC NƯỚC TRỜI   Trang Tin mừng hôm nay miêu tả lại một bữa tiệc hoành tráng có thể ví như tiệc cưới của … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 31TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ HAI TUẦN 31TN-A   ĐỨC ÁI VỚI NGƯỜI ĐỒNG LOẠI   Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 12-14) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 31TN

SUY NIỆM CÁC NGÀY TRONG TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN   Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP   THỨ 2 CẦN CÓ CÁI NHÌN HƯỚNG VỀ NƯỚC TRỜI (Lc 14,12-14) Tại thành phố Sài Gòn, rất nhiều người biết đến … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 30TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ BẢY TUẦN 30TN-A Lời Chúa: Lc 14, 1. 7-11 Khi ấy, Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment

SUY NIỆM LỜI CHÚA – THỨ SÁU TUẦN 30TN-A

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN A NGÀY 03/11/2017   Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 1 – 6) Khi ấy, vào một ngày Sa-bat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong … Continue reading

Posted in SUY NIỆM LỜI CHÚA TN | Leave a comment