Kinh Phạt Tạ

KINH PHẠT TẠ

(Chúa Giêsu dạy soeur Josefa Menendez)

 

     Ôi lạy Chúa Cực Thánh! lạy Cha Cực Nhân, con thờ lạy Cha.  Con muốn phạt tạ mọi lỗi lầm, vào mọi lúc, ở khắp nơi, nhất là cho các tội lỗi, các sĩ nhục đang diễn tiến ngay trong giờ phút này.  Con xin dâng lên Cha tất cả những tác động phượng thờ cùng phạt tạ của các linh hồn yêu mến Cha dâng lên.  Con cũng xin dâng lên Cha nhất là Của Lễ Hy Sinh của Con Thiên Chúa toàn thiêu trên bàn thờ khắp hoàn cầu vào giây phút này.

     Lạy Cha vô cùng nhân từ và hay thương xót! xin Cha nhận lấy Máu Châu Báu đó để đền bù lại những xúc phạm của loài người, xin Cha xoá bỏ tội lỗi và xót thương chúng con.  Amen