Kinh Thứ Sáu Tuần Thánh (ĐTC Pio V)

LỜI NGUYỆN THỨ SÁU TUẦN THÁNH
(Ðức Thánh Cha Piô V)

Ðọc trước tượng Thánh Giá hoặc Thánh Giá xâu chuổi, trước 3 giờ chiều.
Ðọc 33 lần, cứu được 33 linh hồn ở luyện ngục.

 

Con kính yêu, ôi Thánh Giá quý báu được trang điểm với Chi Thể Chúa Giêsu và nhuộm đỏ bởi Máu Châu Báu Chúa.
Con thờ lạy Chúa Giêsu, là Ðấng Cứu Thế đã chịu đóng đinh vào Thập Giá vì lòng yêu thương chúng con. Amen