Thánh Tâm


TUẦN CỬU NHẬT 
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

(do Thánh « Padre Pio » soạn)

1.  Lạy Chúa Giêsu đáng yêu mến của con!  Chúa đã phán hứa rằng :  « Thày bảo thật các con, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ      thì sẽ mở ra cho ».

Giờ đây con đang gõ, con đang tìm, con đang xin với Chúa ơn này…

(Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh)

Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, con tin tưởng và cậy trông vào Chúa.

 2.  Lạy Chúa Giêsu đáng yêu mến của con!  Chúa đã phán hứa rằng : « Thầy bảo thật các con, hễ các con nhân danh Thầy xin cùng Chúa Cha bất cừa điều gì thì Người sẽ ban cho các con »

Giờ đây, con đang nhân danh Chúa xin với Dức Chúa Cha điều này…

( Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh)

   Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, con tin tưởng và cậy trông vào Chúa.

  • 3.  Lạy Chúa Giêsu đáng yêu mến của con!  Chúa đã phán hứa rằng :

« Trời đất này sẽ qua đi, nhưng Lời Thầy sẽ không bao giờ qua đâu »

Giờ đây, con tin cậy vào việc Chúa luôn luôn giữ lời đã phán hứa, con cầu xin Chúa ơn này…

(Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh)

Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, con tin tưởng và cậy trông vào Chúa.

 Lời nguyện:

     Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, Chúa không bao giờ nhẫn tâm làm ngơ mà không chiếu cố đến những kẻ khốn cùng, xin Chúa thương xót chúng con là kẻ tội lỗi và ban cho chúng con những ơn con đang cầu xin Chúa, nhờ lời cầu bầu của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, là Mẹ Chúa và là Mẹ của chúng con.

   Lạy Thánh Cả Giuse là cha nuôi Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu, xin cầu cho chúng con.