NHỜ ĐỨC KHÔN NGOAN SÁNG TẠO

 

NHỜ ĐỨC KHÔN NGOAN SÁNG TẠO

VÀ TRỞ THÀNH NHỤC THỂ MÀ NHẬN BIẾT CHÚA CHA

 

Trích bài giảng chống lạc thuyết Ariô của thánh Athanaxiô, giám mục.

Chính Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa cũng là Con Một của Người là Đấng tạo dựng và làm nên muôn vật muôn loài, như lời thánh vịnh: Chúa làm tất cả thật khôn ngoan, và những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Nhưng để các vật đã được tạo thành không chỉ hiện hữu mà còn hiện hữu một cách tốt đẹp, Thiên Chúa đã muốn cho Đức Khôn Ngoan của Người khuôn mình theo thọ tạo, mà in vào tất cả và từng vật dấu ấn mang hình ảnh của Người; nhờ thế, người ta thấy rõ các vật tạo thành được tô điểm một cách khôn ngoan, xứng đáng là những công trình của Thiên Chúa.

Quả vậy, như lời của chúng ta là hình ảnh của Lời là Con Thiên Chúa, thì sự khôn ngoan Thiên Chúa ban cho chúng ta cũng là hình ảnh của Lời là chính Đức Khôn Ngoan. Nhờ sự khôn ngoan Thiên Chúa ban cho đó, chúng ta có khả năng nhận thức và hiểu biết, đồng thời cũng có khả năng đón nhận Đấng là Đức Khôn Ngoan sáng tạo và nhờ Người mà nhận biết Cha của Người. Thật thế, Sách Thánh nói: Ai có Chúa Con thì cũng có Chúa Cha và ai đón tiếp Thầy thì cũng đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Vì dấu ấn của Đức Khôn Ngoan nơi thọ tạo hiện diện trong chúng ta và trong mọi loài, nên khi Đức Khôn Ngoan đích thật và sáng tạo nhận những gì thuộc dấu ấn ấy là của mình thì thật là thích hợp. Quả vậy, Đức Khôn Ngoan đã nói:Chúa dựng nên ta để ghi dấu vào công trình của Người.

Nhưng như chúng tôi đã giải thích vì thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người, cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người

tin. Quả thế, nay Thiên Chúa không còn muốn được nhận biết qua hình và bóng của sự khôn ngoan ở trong thọ tạo như trước kia nữa, nhưng Người đã muốn cho Đức Khôn Ngoan đích thật nhập thể làm người và chịu chết vì khổ hình thập giá, để từ nay  tất cả những ai tin vào thập giá đó, sẽ được cứu độ.

Chính Đấng là Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa trước kia dùng hình ảnh của mình để in vào thọ tạo (vì thế mới gọi là được tạo thành) mà làm cho chính mình được nhận biết và nhờ mình, Chúa Cha cũng được nhận biết. Rồi về sau, Đức Khôn Ngoan ấy cũng chính là Ngôi Lời đã trở thành xác phàm như thánh Gioan nói, đã mặc khải chính mình và nhờ mình mặc khải Chúa Cha rõ ràng hơn, sau khi đã huỷ diệt sự chết và giải thoát loài người chúng ta.

Bởi đó, Người đã nói: Xin cho họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.

Vậy toàn thể cõi đất tràn đầy sự hiểu biết Chúa. Quả thật, nhờ Chúa Con mà biết Chúa Cha và bởi Chúa Cha mà biết Chúa Con: cả hai sự biết đó chỉ là một. Chúa Cha vui mừng vì chính niềm vui làm cho Chúa Con vui sướng trong Chúa Cha khi nói: Ta hiện diện nơi Người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi.

 

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.