TÂM SỰ VỚI CHÚA

 TÂM SỰ VỚI CHÚA QUA KINH THÁNH

 

i_feel_my_saviors_love_olsen_l

 

 

 

             Thánh Vịnh 131

                                             Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa

 

1 Ca khúc lên Đền. Của vua Đa-vít.
Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi!
Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;

2 hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.

3 Cậy vào CHÚA, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm