THỂ HIỆN Ý CHA – Thánh Nữ Têrêsa Avila

 

THỂ HIỆN Ý CHA

 Thánh Nữ Têrêsa Avila

Chúa biết môi người có thể chịu đựng được cái gì; và khi Ngài gặp một tâm hồn mạnh mẽ, Ngài không dừng lại cho đến khi thực hiện xong ý của Ngài trên người ấy. Tôi muốn nhắc lại cho bạn Ý Chứa là gì. Chúa không ban cho bạn sang giàu, vui thú, vinh dự, cũng như mọi của cải khác trên thế gian này. Vì Ngài quá yêu bạn, và Ngài quá ưa thích món quà mà bạn sẽ dâng cho Ngài: bởi thế, Ngài muốn thưởng cho bạn xứng đáng, và ban cho bạn Vương Quốc của Ngài, thậm chí ngay từ đời này.

Có phải bạn muốn biết Chúa đối xử thế nào với những ai thành tâm xin Ngài điều này: “Xin cho Ý Cha thể hiện”? Bạn hãy xem Chúa Cha đã ban gì cho Con của Ngài, Đấng mà Ngài yêu mến trên tất cả mọi sự, qua đó bạn sẽ biết Ý Chúa là gì. Vâng, đó là những ân huệ Chúa ban cho chúng ta ở đời này. Ngài đo lường chúng tùy theo tình yêu của Ngài đối với chúng ta.

This entry was posted in CÁC THÁNH. Bookmark the permalink.